PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-03-2021

 

Cheapassbikes B.V. respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege totale transparantie met onze klanten hebben we daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor de betrokken personen om hun rechten naar beste vermogen uit te oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De huidige versie van de privacyverklaring die beschikbaar is op de website is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Door gebruik te maken van onze (digitale) producten en diensten geeft u aan akkoord te gaan met ons privacybeleid.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De Website”): www.cheapassbikes.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Cheapassbikes B.V.

Artikel 2 – Toegang tot de site

Toegang tot de site en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website of de gegevens en informatie die erop worden verstrekt niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, of voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de site

Alle handelsmerken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen (animatie), videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de site te bedienen en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd. wettelijk door middel van intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van alle of een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt verboden. Als de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden opgevat als een impliciete toestemming of het afzien van juridische stappen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor een goed beheer van de site kan de beheerder te allen tijde:

 • de toegang tot een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken of beperken tot de gehele of een deel van de site;
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of die in strijd is met het nationale of internationale recht of in strijd is met de etiquette op internet;
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te kunnen voeren;

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is op geen enkele manier verantwoordelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website, waardoor de website of een van de functies ervan niet toegankelijk is. Hoe u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder meer internetvirusaanvallen. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en informatie die u op internet bezoekt.

De administrateur is niet verantwoordelijk voor juridische procedures tegen u:

 • Door het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet;
 • Voor het overtreden van de voorwaarden van deze privacyverklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u lijdt aan uzelf, derden of uw apparatuur als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. Dienovereenkomstig onthoudt u zich van enige actie tegen de beheerder.

Als de beheerder betrokken is bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze site, heeft hij het recht de schade die hij lijdt en zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

In overeenstemming met artikel 13, lid 2, lid b, van de AVG heeft eenieder het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te verwijderen of om de hem betreffende verwerking te beperken, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. . U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via klantenservice@cheapassbikes.nl.

Elk dergelijk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u heeft getekend en met vermelding van het adres waarop u bereikbaar bent. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u een reactie op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 7 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van overtreding van een wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, worden deze na een expliciet en gemotiveerd verzoek van deze autoriteiten aan hen verstrekt, waarna dergelijke persoonlijke gegevens worden niet langer beschermd door de bepalingen van deze privacyverklaring.

Als bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de site, zal de controller de verplichte aard van deze informatie aangeven op het moment van het gegevensverzoek.

Artikel 8 – Commerciële aanbiedingen

Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de beheerder. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: klantenservice@cheapassbikes.nl. Of u kunt zich afmelden via de knop onderaan het commerciële aanbod.

Als u persoonlijke gegevens tegenkomt tijdens het bezoeken van de website, dient u zich te onthouden van het verzamelen van deze of enig ander ongeoorloofd gebruik, evenals enige handeling die de privacy van deze persoon (personen) schendt. De beheerder is op geen enkele manier verantwoordelijk in bovenstaande situaties.

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens

De door de sitebeheerder opgegeven gegevens worden gebruikt en bewaard voor de wettelijk bepaalde periode.

Article 10 – Cookies

Wij gebruiken geen cookies op onze website.

Artikel 11 – Beeldmateriaal en aangeboden producten.

Aan de afbeeldingen behorende bij de op de site aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden, met uitzondering van wettelijke uitzonderingen.

Artikel 13 – Contact

Voor alle vragen, productinformatie of informatie op de site zelf kun je contact opnemen met klantenservice@cheapassbikes.nl.

0
  0
  Jouw fietstas
  Uw winkelwagen is leeg Return to Shop